top of page

The Science of Kissing

בספר The Science of Kissing מתואר מחקר שנעשה בגרמניה

מסתבר שגברים גרמנים שנישקו את בנות הזוג שלהן בבוקר לפני שהם נפרדו

חיו 5 שנים יותר

מגברים שלא נישקו את הנשים שלהן לפני שנפרדו בבוקר.


זה כנראה לא הנשיקה

אלא תרבות שלמה של התקשרות אוהבת בין בני הזוג.


האם אתם דואגים להיפרד בנשיקה בבוקר ולהיפגש שוב עם נשיקה בערב?
Kommentare


bottom of page