top of page

רק 3 נושאים עיקריים שאנחנו רבים עליהם

בספר We've had this fight before

הסופרת מציעה נקודת מוצא לפיה יש לנו רק 3 נושאים עיקריים שאנחנו רבים עליהם


לבני זוג יש כמובן מיליון מריבות ומיליון סיבות לריב

אך אם ננתח את הסיבה שעומדת בבסיס של כל מריבה נמצא שזו תהיה אחת משלוש הסיבות:


"למה את/ה לא כמוני"?


"למה את/ה לא כמו המשפחה שלי"


"את/ה לא מקשיב/ה לכאב שלי"


האם אתם מצליחים לזהות את זה במריבות שלכם?


אני חושבת שמה שזה בעיקר מחדד לנו, זו את ההבנה שהכל עניין של העדפות. אין מישהו שצודק ומישהו שטועה

אלא יש לנו העדפות שונות


ומכאן לנסות להבין יחד איך אנחנו מנהלים את ההבדלים האלה בהעדפות בצורה שנוחה לשנינו ומריבה לשנינוComments


bottom of page